Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van de firma Base Camp

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten aangeboden op onze webshop en iedere bestelling en alle leveringen impliceren de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Werkdagen zijn kalenderdagen met uitzondering van zon- en maandagen en wettelijke feestdagen.

 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL EN CONTACTGEGEVENS

maatschappelijke zetel:

Camp IV
Ter Laken 8
2221 Booischot
België
0478 31 28 44
info@basecamp.be

winkel : 

Base Camp
Bevelsesteenweg 42
2560 Nijlen
België
03 481 76 76
Ondernemingsnummer: 0524839779
BTW-nummer: BE0524839779
Rekeningnummer:
     IBAN: BE57 0688 9703 7435
     BIC: GKCCBEBB

 

Hoe aankopen op basecamp.be?

PRIJZEN

Voor het afrekenen worden de prijzen van alle producten meegedeeld.  Alle prijzen zijn inclusief btw,  bebat, Recupel en Recrobel.  De verzendingskosten worden altijd aan u getoond.  Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.  Voor alle bestellingen worden de prijzen gehanteerd die op de dag van de bestelling geldend waren. 

 

AANBIEDINGEN

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.  Een offerte is altijd 2 weken geldig, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen worden wel niet teruggenomen.

 

BETALING

Betalingen gebeuren enkel via de voorgestelde betaalmiddelen op de website.  Base Camp blijft eigenaar van alle producten, tot na de volledige betaling ervan.

Wij aanvaarden betalingen via Creditcard, Bancontact/MisterCash, iDEAL, Belfius, ING Online, KBC Online

 

LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betalingen via overschrijving waarbij geldt dat de levering uiterlijk 30 dagen is na de betaling.

In de praktijk betekent dit: indien de gevraagde artikels voorradig zijn, bedraagt de normale levertermijn voor België 1 (max 2) werkdagen, er rekening mee houdend, dat maandag onze sluitingsdag is.

België: € 6, gratis verzending vanaf € 60

Levering door Bpost of DPD.

Voor buurlanden bedraagt de levertermijn normaal 1 tot 4 werkdagen.

  • Nederland en Duitsland: € 8, gratis verzending vanaf € 80
  • Luxemburg: € 9, gratis verzending vanaf € 90
  • Frankrijk: € 11, gratis verzending vanaf € 110
  • Verenigd Koninkrijk: € 18, gratis verzending vanaf € 180

Levering door DPD.

 

PRODUCTINFORMATIE

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, e.d. met betrekking tot de aangeboden producten die telefonisch of via e-mail worden gegeven, worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan.  

De firma Base Camp is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk-of zetfouten op de website of door leveranciers verstrekte informatie.

De beschikbaarheid wordt bij ieder product weergegeven.  We doen er alles aan om deze gegevens correct te houden maar het kan toch zijn dat er een onmogelijkheid tot leveren is.  In dit geval zal de firma Base Camp u zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.

 

BEDENKTIJD,RETOURNEREN EN RUILEN

Voor alle producten gekocht bij Base Camp geldt de Belgische wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6/4/2010.  Er is een bedenktijd van 14 werkdagen. Deze periode gaat in op het moment van de levering.

Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking.  Er is geen verzakingsrecht wanneer de producten en de verpakking niet meer in de originele, complete en onbeschadigde staat verkeren.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht, dient u binnen de gestelde 14 werkdagen dit schriftelijk kenbaar te maken.  Er is geen betaling van een boete verbonden aan het afzien van de aankoop en dit kan zonder opgave van de redenen.

U dient de producten onbeschadigd en in originele staat van verpakking terug te sturen, de verzendingsdatum dient als controle.

Alle meegestuurde documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer.  De rechtstreekse kosten van het terugsturen vallen ten laste van de koper.  Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.

Base Camp betaalt u het volledige aankoopbedrag terug binnen de 30 dagen na ontvangst van de producten.

Als de producten niet of niet volledig volgens de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald.  Het product blijft in dat geval uw eigendom

Uitzonderingen zijn de volgende :

  • wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is
  • bederfbare of andere vergelijkbare producten waarbij de verzegeling verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  • wanneer een product zichtbaar gedragen is of op een andere wijze is beschadigd. 
  • wanneer een product in aanbieding is.

 

GARANTIE

Base Camp volgt de officiële garantierichtlijnen.

De retour van artikelen kan via bpost of via een privé-transportdienst of ter plaatste, tegen een ontvangstbewijs, bij ons afgegeven worden.  De kosten voor het terugsturen vallen ten laste van de koper, op diens verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging.  Base Camp zal de verkochte producten vervangen door producten voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheid en/of formaat , indien de koper ons in de mogelijkheid gesteld heeft om een onderzoek in te stellen en uit dit onderzoek gebleken is dat de producten, binnen de gestelde garantietermijn niet hebben voldaan die redelijkerwijze verwacht mogen worden.

 

GEBREKEN

U bent verantwoordelijk als koper om de producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.  Hierbij dient u na te gaan of de producten die geleverd werden aan de overeenkomst voldoen.

  • werden de juiste producten geleverd?
  • voldoen de geleverde producten aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld worden aan een normaal gebruik?

Indien een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd wordt, dan dient dit zo snel mogelijk , schriftelijk, aan Base Camp gemeld te worden.  Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen de 7 werkdagen te melden aan Base Camp, schriftelijk.

 

OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Base Camp geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Base Camp niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.  tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Base Camp moet nakomen opgeschort.

 

VRAGEN EN KLACHTEN

Klachten of bedenkingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden.  In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van Base Camp beperkt tot de terugbetaling of omruiling van de producten.  Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.   Base Camp behandelt vragen of klachten steeds binnen de 7 dagen.

 

PRIVACY

De firma Base Camp hecht belang aan privacy.  De meeste informatie  die via onze site ter beschikking gesteld wordt, is zonder dat er persoonlijke gegevens dienen te worden verstrekt.  Toch is het mogelijk dat de gebruiker gevraagd wordt persoonlijke gegevens te verstrekken.  Deze informatie zal alleen gebruikt worden in het kader van de opvolging van de informatieaanvraag.  De gebruiker kan zich kosteloos en op verzoek steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.  Daartoe zal hij zich richten tot:

Base Camp
Bevelsesteenweg 42
2560 Nijlen

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet op de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van persoonsgegevens.  Mits bewijs van identiteit, kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan

Base Camp
Bevelsesteenweg 42
2560 Nijlen

Gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.  Indien nodig kan u ook vragen de gegevens te corrigeren.

 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op onze website is van algemene aard.  De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De firma Base Camp levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.  Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.  Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via onze website niet beschikbaar zou zijn, zal de firma de grootst mogelijke inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.  De firma Base Camp kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie van onze website.  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via onze website ter beschikking gesteld wordt, kan u steeds de beheerder van de website contacteren.  De inhoud van de website kan ten allen tijde zonder kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Base Camp geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot het gebruik van de website.

Base Camp kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van de website, links of hyperlinks.

 

AUTEURSRECHT, INTELLECTUELE EIGENDOMMEN EN KOPIERECHT

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de firma Base Camp of rechtstreekse derden.  Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming      

 

GESCHILLEN

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is alleen het Belgische Recht van toepassing.  Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de firma Base Camp of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van…tenzij een dringende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aan wijst.